Formalności niezbędne do uzyskania decyzji „POZWOLENIA NA BUDOWĘ”

project


1. AKTUALNA MAPA DO PROJEKTU

Opracowanie mapy do celów projektowych zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. nasypy, doły), istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa


2. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BĄDŹ DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem planowania przestrzennego regulującym zasady zagospodarowania przestrzeni, których musi przestrzegać każdy inwestor. Sporządza go wójt, burmistrz bądź prezydent miasta a uchwala rada gminy (miasta).
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera krótką informację o statusie działki (budowlana, rolna, leśna) oraz przeznaczeniu terenu (dokument ten będzie potrzebny przy kupowaniu działki, podczas zawierania umowy notarialnej).

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (DWZ)

Decyzja jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Na wydanie decyzji o warunkach zabudowy teoretycznie czekamy dwa miesiące, jednak w praktyce okres oczekiwania może przedłużyć się do sześciu miesięcy.


3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU

(4   EGZEMPLARZE ORYGINALNE + ZGODA AUTORA NA DOKONANIE ZMIAN )


4. PROJEKT SZAMBA
(W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI- 4 EGZEMPLARZE ORYGINALNE)


5.               WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE ( DO SIECI UZBROJENIA TERENU)

 

5.1.          WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

5.1.1.     „ZE” PRUSZKÓW UL. WARYŃSKIEGO

5.2.          WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

5.2.1.     „EKO- BABICE” STARE ABICE UL. KUTRZEBY 36 TEL. 722-90-08, 722-92-53

5.2.2.     ENERGETYKA OŻARÓW MAZOWIECKI

5.3.          WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI GAZOWEJ

5.3.1.     „MSG” WARSZWA UL. KRUCZKOWSIEGO 2 TEL


6.               UZGODNIENIA

 

6.1.          WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ W GRODZISKU MAZOWIECKIM UL. TRAUGUTTA 4A TEL. 755-50-56

6.2.          WJAZDU I WYJAZDU NA DROGĘ

  • GMINNĄ (WYDAJE URZĄD GMINY)
  • POWIATOWĄ (WYDAJE OŻARÓW MAZOWIECKI UL. POZNAŃSKA 300)
  • WOJEWÓDZKĄ

7. WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ (LUB LEŚNEJ)

7.1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OBLICZONĄ POWIERZCHNIĄ GRUNTÓW DO WYŁĄCZENIA

7.2.AKT NOTARIALNY

7.3.WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

7.4.ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU GRUNTÓW W M.P.Z.P. LUB WYPIS Z W/W PLANU (STAROSTO POWIATU- GEODEZJA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM UL. POZNAŃSKA 129/133) LUB Z PRODUKCJI LEŚNEJ W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE – WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 278, TEL. 810-42-98).


8. PRZYSTOSOWANIE (ADAPTACJA ) PROJEKTU DO DZIAŁKI

( WYKONUJE UPRAWNIONY ARCHITEKT)

Proces adaptacji projektu gotowego polega na dostosowaniu projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.


9. OŚWIADCZENIE INWESTORA O PRAWIE DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE